วัดป่ารัตนพรชัย
เลขที่ 39 หมู่ 13 บ้านดอนมันน้ำ 
ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปณ.44120  โทร.089-8411659 
email : watparattanaphonchai@gmail.com

กายกับจิต คือ ชีวิตอมตะ

        ท่านทั้งหลาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรคผล นิพพาน สวรรค์ นรก ที่ท่านทั้งหลายมองข้ามว่าอยู่ไกลไม่สามรถรู้แจ้งได้ ต้องปฏิบัติต้องถือศีล ต้องบวชถึงจะสามารถรู้แจ้งได้นั้น ท่านทั้งหลายเข้าใจผิด ธรรมทั้งหลายที่พวกท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมันไม่ได้อยู่ไกลเลย ทั้งๆที่ธรรมทั้งหลายอยู่ในตัวทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายล้วนมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ธรรมะ 84000 พระธรรมขันธ์  นั้นอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายนั้นเอง ไม่ใช่อยู่ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรืออยู่กับพระองค์ใดองค์หนึ่ง คำว่า “พระ” นั้นไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชหรือห่มผ้าเหลืองเท่านั้น แต่พระอยู่ไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งสวรรค์นรก มนุษย์ และพาญา นาคา นาคี ล้วนแต่มีพระได้เหมือนกัน เพราะพระจริงๆนั้นไร้ตัวตน ที่เรากราบไหว้บูชานั้นคือสมมุติให้เป็นพระเท่านั้น พระจริงๆแล้วอยู่กับเราทุกคน พระจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตเราต้องการให้ปรากฏ แต่ถ้าเมื่อไรจิตเราไม่ต้องการพระก็จะหายไป ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น บุคคลใดก็ตามที่รู้แจ้งกายแจ้งจิตดีแล้ว พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรคผล นิพพาน สวรรค์ นรก บาปบุญย่อมปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นโลกะวิทู รู้แจ้งโลกทั้งหลาย

        คำว่า “พุทธะ” ซึ่งแปลว่าผู้รู้นั้น บุคคลใดรู้แจ้งกายอย่างถ่องแท้ว่าประกอบไปด้วยอะไร รู้แจ้งกายแจ้ง จิตรู้ว่าสุขหรือทุกข์  ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นและดับลง ไม่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดดับดีแล้วก็จะรู้แจ้งคำว่า “พุทธะ” ส่วนพระธรรมก็คือ สภาวะอารมณ์ภายในภายนอกการกระทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกที่เกิดที่ดับเรียกว่า “พระธรรม ” ส่วนพระสงฆ์นั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อตัวเรารู้แจ้งกายกับจิตของตัวเองดีแล้ว รู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ประโยชน์ รู้แจ้งการกระทำภายในภายนอกดีแล้วเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นั้นจึงเรียกว่า “พระสงฆ์”

      เมื่อท่านทั้งหลายรู้แจ้งแห่งกายกับจิตดีแล้ว ท่านย่อมรู้ว่า  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรคผล นิพพาน สวรรค์ นรก นั้นอยู่ที่ใด กล่าวคือ อยู่ในธรรมชาติทั้งหลายหรือนะกับโมหรือในสังขารขันธ์ร่างกายชายหญิงนั้นเอง อย่างเช่น รถยนต์เราขับอยู่ทุกวันและการงานที่เราทำอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนก็ตาม มรรคผลนิพานย่อมเกิดขึ้นกับเราทุกขณะแต่เราไม่เข้าใจ  ที่เราไม่เข้าใจเพราะว่าเรามัวไปดูแต่สิ่งที่ไม่ควรดู สิ่งที่ควรดูกับไม่อยากดูแล้วก็บอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลย มรรคผลเกิดขึ้นตอนไหนและดับตอนไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการกระทำทางกายก็ดี ทางใจก็ดีอย่างนี้เรียกว่า “มรรค” เมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับผลจากการกระทำไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจก็ตามล้วนมีผลทั้งสิ้น เมื่อผลได้เกิดขึ้นแล้วจิตจึงสงบนิ่งอยู่หยุดอยู่ สภาวะนั้นเรียกว่านิพพาน เหมือนกับรถยนต์ที่เราจอดไว้ถ้าเราไม่ขับมันไปมันก็ไม่สามารถวิ่งได้ แต่เมื่อเราขึ้นไปขับมันอีกมันก็สามารถวิ่งได้ ถ้าจะเปรียบเทียบกับกายสังขารร่างกายของเราที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

      ร่างกายถ้ามองในทางธรรมะแล้วก็ไม่ต่างจากรถยนต์ กายเราก็เหมือนรถ ที่ให้ดวงจิตอาศัยพาไปที่นั้นที่นี่ รถก็พาเราไปที่นั้นที่นี่เช่นกันจึงไม่แตกต่างกันเลยที่จะเปรียบเทียบว่าเป็นรถ เมื่อจิตเราเข้ามาอาศัยธาตุแล้วจึงได้เกิดขันธ์ห้า เมื่อไรที่เกิดความอยากก็ไปเมื่อนั้น เหมือนรถที่เราจอดไว้เมื่อเราขึ้นขับก็ไป เมื่อเราหยุดขับก็ไม่ได้ไป ถ้าเราทำจิตให้ได้เหมือนรถเราก็ไม่ต้องสุขหรือทุกข์เรานิ่งสงบเป็นนิพพานหยุดอยู่เหมือนรถไปไม่ได้อีก ท่านทั้งหลายก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตอนที่เราขับรถเรียกว่า “การเกิด”เมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางรถหยุด เรียกว่า “การดับ” ไม่ใช่อยู่ในหนังสือหรือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง แต่อยู่กับเราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย ล้วนแต่มี  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรคผล นิพพาน สวรรค์ นรก อยู่ในทุกผู้ทุกนาม

    ท่านทั้งหลายที่อยากจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไซร้ควรที่จะมาดูจุดเริ่มต้นแห่ง “นะ กับ โม คือ กายกับจิต” หรือหญิงกับชาย ธรรมทั้งหลายมันอยู่ตรงนี้ เมื่อเห็นแล้วไม่ยืดติดในกายและอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้รู้แจ้ง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีก หลุดพ้นจากอุปาทานขันธ์ถึงซิ่งความเป็นอมตะสงบสุข เมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาธรรมจนเข้าใจกายกับจิตดีแล้วก็จะเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มรรคผล นิพพาน สวรรค์ นรก บาป บุญ กรรมดีกรรมชั่ว รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งมวล


วัดป่ารัตนพรชัย
บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โทร.089-8411659

       วันนี้ : 3
เมื่อวานนี้ : 3
    เดือนนี้ : 7
          ปีนี้ : 5202
เริ่มเมื่อ :2018-12-03